{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Czy test Wielkiej Piątki może być elementem ewaluacji pracownika_czki?

Ewaluacja pracownika umożliwia sprawdzenie jakości wykonywanej przez niego pracy. Pozwala na identyfikację mocnych stron oraz kwestii, nad którymi należy popracować. Określa też potencjał i możliwości awansu. W końcu stanowi czynnik motywujący do dalszego rozwoju. Sprawdzamy, czy Test Wielkiej Piątki sprawdzi się jako element oceny pracowniczej.

Na czym polega ewaluacja pracownika?

Ewaluacja pracowników stanowi jeden z kluczowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. Polega na dokonaniu obiektywnej oceny konkretnego zatrudnionego. Szczegółowej obserwacji podlegają: jakość świadczonej pracy, stosunek do powierzonych obowiązków oraz stosunek do firmy, przełożonych i współpracowników.

Ocena pracowników jest procesem zaplanowanym, odbywającym się cyklicznie. Podlegają jej nie tylko osoby pracujące w firmie od dłuższego czasu, ale także pracownicy nowo zatrudnieni i kandydaci. Celem jest nie tylko zbadanie efektywności pracowników czy określenie ich przydatności do realizacji określonych zadań. Warto zaznaczyć, że ewaluacja powinna pełnić również funkcję motywacyjną i kończyć się przekazaniem szczegółowej informacji zwrotnej.

Jak firmy oceniają pracowników – wybrane narzędzia

Okresowa ocena pracowników przede wszystkim sprawdza aktywność i efektywność kadry w kontekście celów i misji przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, ewaluacja pracowników ma cele organizacyjne (ważne dla firmy) oraz psychospołeczne (ważne dla pracowników).

Wśród celów organizacyjnych można wyróżnić wyniki pracy, kary i nagrody, przydatność pracownika, szkolenia i awanse. Do celów psychospołecznych zaliczymy takie punkty jak feedback o wynikach pracy i potencjale zawodowym, uznanie i poczucie własnej wartości, rozwój kariery czy poprawa relacji i zachowań.  

Do narzędzi umożliwiających ocenę pracowników należą m.in.:

  • oceny dokonywane przez przełożonych i współpracowników,
  • testy psychologiczne pozwalające zbadać umiejętności, potencjał i predyspozycje pracowników,
  • systemy oceniania stworzone np. na potrzeby rekrutacji lub identyfikacji talentów.

Testy psychologiczne a ocena pracowników

Coraz więcej firm skłania się ku nowoczesnym narzędziom wspomagającym rekrutację nowych pracowników. Wynika to z przeświadczenia, iż CV i list motywacyjny dostarczają bardzo ogólnych informacji o kandydacie. Czasem nawet rozmowa rekrutacyjna nie pozwala na zweryfikowanie wskazanych wcześniej kompetencji i dokonanie obiektywnej oceny. Nie sposób pominąć czynnika typowo ludzkiego, czyli osobistych uprzedzeń i subiektywnych odczuć rekrutera.

W takich sytuacjach dobrym wyjściem okazuje się dodatkowy etap rekrutacji w postaci testów psychologicznych. Co istotne, wcale nie trzeba obawiać się wydłużonego procesu rekrutacyjnego. Szereg szybkich i prostych narzędzi cyfrowych do oceny kandydatów, jak test zdolności poznawczych ACE czy test typologiczny EASI udostępniamy na stronie: Master Management - Platforma diagnostyczno-rozwojowa (master-hr.pl)

W przypadku pracowników z dłuższym stażem testy psychologiczne pomagają kształtować dalszą karierę w firmie. Stanowią wskazówkę w przypadku planowanych awansów czy szkoleń rozwijających określone kompetencje. Ponadto pozwalają sprawdzić jak dana osoba radzi sobie z dotychczasowymi obowiązkami oraz jak reaguje na stres, konflikty lub pracę pod presją czasu.

Test Wielkiej Piątki - 5 czynnikowy model osobowości i jego znaczenie

Na tzw. Wielką Piątkę składa się pięć czynników kształtujących osobowość: ekstrawersja, ugodowość, sumienność, otwartość na doświadczenia i neurotyczność. Test Wielkiej Piątki jest jedną z najbardziej rzetelnych metod pomiaru cech osobowości, co potwierdzają badania naukowe. Pozwala zweryfikować umiejętności społeczne danej osoby oraz określić postawy i zachowania przyjmowane w określonych sytuacjach. W zestawieniu z kompetencjami twardymi tworzy pełny profil kandydata lub pracownika.

Category: Artykuły, Publikacje
Tags: WielkaPiatka, BIG5, PiecioczynnikowyModelOsobowosci, CostaMcCrae, Costa, McCrae

Data: 03.01.2024