{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Polityka prywatności - Master Management Poland sp. z o. o.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Master Management Poland sp. z o. o. przetwarza dane osobowe

1. ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT

Osobą prawną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest: Master Management Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Gwiaździsta 13/99.

Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

2. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48732724766 lub za pośrednictwem korespondencji e-mail: info@master-hr.pl 

3. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE?

Wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym.

4. OPIS PRZETWARZANIA

4.1. Świadczenie naszych usług

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia Ci usług, w tym dostarczania testów, raportów, kwestionariuszy, kursów, certyfikacji, webinarów i seminariów, gdzie wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby móc się z Tobą skontaktować przed, w trakcie i po danym wydarzeniu. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu poprawy obsługi klienta, ponieważ Twoje informacje pomagają nam skuteczniej odpowiadać na Twoje żądania obsługi jako klienta.

4.1.1. Kategorie danych osobowych

W celu świadczenia naszych usług i poprawy obsługi klienta przetwarzamy zwykłe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu i miejsce zatrudnienia.

4.1.2. Źródła danych osobowych

Zbieramy Twoje dane osobowe od Ciebie lub za pośrednictwem Twojego pracodawcy, za Twoją zgodą.

4.1.3. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z artykułem 6.1.b RODO (niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Tobą lub Twoim pracodawcą) oraz artykułem 6.1.f RODO (koniecznym do realizacji naszych uzasadnionych interesów w zapewnieniu najlepszej możliwej i najbardziej efektywnej obsługi klienta).

4.1.4. Odbiorcy

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu.

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4.1.5. Zatrzymywanie danych

Zachowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów danego kursu lub seminarium, którego jesteś uczestnikiem oraz do oceny takiego kursu lub seminarium. Jeśli realizacja umowy wymaga dłuższego okresu przechowywania danych, będą przechowywane one maksymalnie 12 miesięcy po ostatniej aktywności.

Kurs może być jednym z wielu powiązanych działań rozwojowych lub działań relacyjnych (networkingowych) na które możesz być zaproszony w takich sytuacjach będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia i oceny wszystkich procesów lub działań relacyjnych.

Jeśli jesteś zatrudniony przez jednego z naszych klientów, zachowamy Twoje dane tak długo, jak długo utrzymujemy stosunki biznesowe z danym klientem. Jeśli wydarzenie podlega opłacie za uczestnictwo, będziemy przechowywać dane dotyczące fakturowania w ciągu odpowiedniego roku obrotowego plus pięć lat.

4.2. Marketing

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów związanych z marketingiem, w tym do zarządzania relacjami z klientami, aby kierować naszą komunikację z Tobą w zakresie Twoich zainteresowań oraz wysyłać Ci odpowiednią promocję produktu w formie m.in. newslettera i kampanii e-mailingowych.

4.2.1. Kategorie danych osobowych

Aby promować nasze produkty i usługi, przetwarzamy zwykłe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

4.2.2. Źródła danych osobowych

Zbieramy Twoje dane osobowe od Ciebie, lub Twojego pracodawcy za Twoją zgodą.

4.2.3. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z artykułem 6.1.a RODO (zgoda) i artykułem 6.1.f RODO (niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów administratora).

4.3. Media społecznościowe

Jako Administrator posiadamy profile publiczne na portalach społecznościowym Facebook i LinkedIn. W związku z tym przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilu. Przetwarzane są również w celu przedstawienia użytkownikom portalu informacji o realizowanych przez nas inicjatywach, w celach szkoleniowych oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

4.3.1. Kategorie danych osobowych

Na portalach społecznościowych przetwarzamy zwykłe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, identyfikator internetowy.

4.3.2. Źródła danych osobowych

Zbieramy Twoje dane osobowe od Ciebie lub od osób trzecich, które oznaczą Cię w komentarzu do naszej publikacji.

4.3.3. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z artykułem 6.1.f RODO (niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów administratora).

5. TRANFSERY DO KRAJÓW POZA UE / EOG

Master International A / S. partner Master Management Polska Sp. z o.o. korzysta z platformy Microsoft Azure, dlatego w niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów spoza UE / EOG. Zobacz listę podprocesorów, z których Microsoft korzysta na stronie www.master-hr.com .

Przeniesienie danych jest odpowiednio zabezpieczone poprzez wykorzystanie "Model Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries", opublikowanego przez Komisję Unii Europejskiej, lub za pomocą innych umów zatwierdzonych przez właściwe organy. Możesz uzyskać kopię umowy, kontaktując się z nami mail: info@master-hr.com 

6. TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa:(a) Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.(b) Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.(c) W szczególności masz bezwarunkowe prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. (d) Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo do odwołania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed cofnięciem zgody.(e) Masz prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w zorganizowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie (przenośność danych).Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.(f) Możesz zawsze złożyć skargę do organu ochrony danych np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz podjąć kroki w celu wykonania swoich praw, kontaktując się z nami e-mail: info@master-hr.pl tel: +48732724766